ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

сряда, 1 октомври 2014 г.

БОЖИИТЕ ПРАВИЛА В СЪВЪРШЕНИТЕ КИБЕРНЕТИЧНИ СИСТЕМИ

Част 1

Някой ще ни каже ли защо загива и може ли да се спаси държавата България?!


Няколко десетилетия населението на древната държава България очаква да дойде „месията”. А дотогава безропотно и послушно слуша онези „добрите”, които ни  съветват как да оправим държавата си и непрестава безуспешно да експериментира върху себе си. Все по често ни се напомня, че непослушните народи ги заставят със сила да приемат техните „рецепти за правилния” начин на живот. Всички скъпозакупени съвети не само не допринесоха до по добро, а напротив доведоха ни до ръба на унищожението на държавата България. Разбираме, че за наше нещастие ни излъгаха  лошите съветници, но вината си е наша. Ако се огледаме непредубедено около себе си, ще се убедим в общоизвестната истина, че Създателят е посочил „правилния начин на живот” и не е необходимо да го търсим другаде.  

 СЪЗДАТЕЛЯТ е реализирал в обкръжаващата ни природа божиите системни  закономерности(правила) и отчетливо ги  е демонстрирал при функционирането на съвършени кибернетични системи, какъвто пример са пчелните семейства (виж подробности в статите „Пчелите и човека- http://ganchovski.blogspot.com/2012/06/blog-post_09.html ,Съвършеният мениджмънт - http://www.ganchovski.blogspot.com/2012/06/blog-post_23.html ) и др..
Напредничавите сили на човечеството са обобщили и приложили системните правила, по които живеят „другите същества” в теорията и практиката на системния подход и системния анализ, в  научните кибернетични методи и в стандартите за разработка на системи за управление.
Системният подход определя всяка система като съвкупност от свързани и взаимодействащи помежду си елементи. Отделните елементи в сложните системи, каквато е всяка държава, могат да бъдат разглеждани като техни подсистеми. Взаимодействието между елементите(подсистемите) е подчинено на целите, които обуславят съществуването на системата като едно цяло. Основната цел  на всяка система е осигуряване нормално съществуване на всяка една от съставляващите я подсистеми, елементи и индивиди.

 Ø   Структура на кибернетична система.

-   Кибернетичната система задължително се изгражда от управлявана и управляваща подсистеми, свързани с т.н. обратна и права връзки.

-      Чрез обратната връзка непрекъснато се следи(наблюдава) състоянието на управляваната подсистемата и се контролира съответствието му на критериите за нормалното й функциониране. Управляващата подсистема своевременно събира и получава информация за състоянието и за установените несъответствия(отклоненията от нормалното функциониране). Тази информация се използва по механизма на т.н. отрицателна обратна връзка за вземане на необходимите решения, за да се коригира поведението на управляваната подсистема в желаната посока. Коригирането се осъществява в рамките на т.н. управленски цикъл за подготовка, вземане и изпълнение на решения.

 - Чрез „правата” връзка управляващата подсистема упражнява, при необходимост, коригиращите въздействия по отношение на  управляваната подсистема, а чрез т.н. положителна обратна връзка се осигурява устойчивото развитие на системата.
Нормалното функциониране на всяка система предполага наличието на баланс между обратната и правата връзки. Дебалансирането им води до излизане на системата от устойчивост и до нейното самоунищожаване.

За съществуването на всяка система се изисква да бъдат ясно определени:
 • Изход на системата (цели от нейното функциониране)„дърво” на целите, подцелите и очакваните резултати;
 • Вход на системата необходимите ресурси за достигане на целите;
 • Ограниченията, с които са длъжни да се съобразяват елементите на системата – правилата за реда и условията за функциониране на елементите на системата и критериите за съответствието между текущото й състояние и очакваните резултати;
 • Процесите, упражнявани от елементите на системата – организационна структура на „участниците” в процесите, функциите и задачите на отделните структурни единици и логиката на изпълнението им във времето, за да се превърне входа в очаквания изход, отчитайки ограниченията и изискванията по поддържане цялостта на системата.

За биологичните системи на всеки биологичен вид, включително и човешкия вид, а също така и в кибернетичните системи от някои биологични видове ( пчелни кошери, мравуняци, ята от птици, рибни пасажи, животински стада, рояци от насекоми и др.), Създателят:
-       се е „погрижил”(структурирал е съответните кибернетични системи, като е определил целите, входовете, изходите, ограниченията и правилата за поддържане цялостта на системата);
-       е „осигурил” нормалното им функциониране (дефинирал е процесите, конкретизирал е и е разпределил задачите между отделните подсистеми, органи и елементи);
-       е „определил” управленските органи, структурата им, техните функции и механизма на взаимодействието им с другите елементи на системата.

В преобладаващия брой биологични кибернетични системи управляващата подсистема има един „супервайзор”(пчелната майка, мравката-царица, водачът на стадото, ятото, глутницата и др.).
На управляваните биологични индивиди Създателят е предоставил правото да участват в управлението на системата:

-       да отглеждат/избират/приемат/отстраняват и заменят некадърния супервайзор;

-  да извършват управленски функции (отделни задачи от механизма на обратните връзки (Например, в летящо ято от птици всеки от индивидите следи траекторията на  движение на други индивиди около него и синхронизирано в ятото се извършват корекции на траекторите на отделните индивиди с цел движение в една посока и недопускане на сблъскване помежду им ).

Биологичната система на човешкия индивид е изградена от известните ни подсистеми(организми) и съставлявашите ги органи и е една от най сложните сред системите на другите биологични видове.
На човешкия биологичен вид, обаче, Създателят не е определил, а е предоставил правото отделни човешки индивиди да изпълняват функциите по структурирането, определянето и прилагането на системните закономерности(правила) при функционирането на изградените от тях самите обществени(социални) кибернетични системи. За което, на човечеството му са били необходими съответни научни разработки и методологии, както и  адекватно управленско образование и опит на високо квалифицирани научни работници, експерти и специалисти.  Така че, изграждането на кибернетичните социални системи в отличие от съвършените кибернетични системи на други биологични видове, не са предварително определени от Създателя, а са дело на самите хора. Затова субективизма е основната причина човешките общества да съществуват в  значително по несъвършенни кибернетични системи от системите на други биологични видове.

Що се отнася до държавата България, нейната обществено политическа система няма нищо общо със съвършените кибернетични системи. През периода на независимото съществуване на третата българска държава външни сили са й налагали различни модели на обществено политически системи, целящи използването на природните дадености, експлоатацията и ограбването на нейните национални ресурси. Тази нерадостна тенденция се задълбочи катастрофално през последните 25 години.


 Пояснения :
В следващата, втората статия „КРИЗАТА НА ДЪРЖАВНОСТТА В БЪЛГАРИЯ” ще бъде предложен кратък системен анализ на причините за кризисното състояние.

В последната, третата статия по тази тематика ЕДИН ПОДХОД ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ" ще бъдат визирани основните насоки за отстраняване на допуснатите груби нарушения на системните закономерности в държавата България.


Септември, 2014 год.
автор:  д-р инж Димитър Ганчовски
5 коментара:

 1. Като чета разсъжденията в тази публикация по "божиите" правила за управление на всяка система си задавам риторичния въпрос дали може да се открие някой от българските уравляващи, който знае какъв е смисъла на понятието управление и как се управляват обществени системи ?!!!.

  ОтговорИзтриване
 2. Бихме могли да изискаме в" Избирателния кодекс" да има раздел относно професионалните изисквания към кандидатите, които искат да ни управляват . А доказателствата за образованието, управленския опит и уменията им да се публикуват преди избори, за да могат да се обсъждат от избирателите.

  ОтговорИзтриване
 3. Моят риторичен въпрос относно управленската неграмотност на българските управляващи на всички нива е - защо работодателите изискват CV-та с доказателства за възможностите на кандидатите за всяка позиция, а НАС да ни заставят да избираме(да назначаваме) "анонимни" кандидати и да им делегираме право да определят живота ни в продължителни периоди , без да са ни представили доказателства за своите възможности, за да приложим правото си да ги оценим преди да ги изберем или отхвърлим?

  ОтговорИзтриване
 4. Кибернетиката, като наука за управлението на системите през втората половина на 20-ти век се разви бурно в областта на технологиите и тяхното информационно осигуряване(IT). Възниква обаче естествения въпрос - не изостана ли теоретичното обосноваване на изграждането,поддържането и развитието на системите?

  ОтговорИзтриване
 5. Едно от съвременните направления на развитие на теорията на системите е към т.н. " самоорганизиращи се системи",характерни примери за такива биологични системи са споменатите в публикацията общества от насекоми( от пчели, мравки, трмити) или групи от животни(стада от мликопитаещи), ята от птици, рибни пасажи и др. "Под термина самоорганизация - в най-общ смисъл се разбира самоструктуриране, саморазвитие, самодетерминация на природни, естественни системи и процеси".
  Синергетиката е теорията за самоорганизиращите се системи. За разлика от кибернетиката, в която се акцентира на процесите на управление и обмена на информация, то синергетиката се занимава с принципите и законите за създаване на организация- самовъзникване, подреденост,саморазвитие, самоусложняване.

  За подробности ВИЖ :
  http://en.wikipedia.org/wiki/Self-organization


  ОтговорИзтриване

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.