ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

събота, 23 юни 2012 г.

СЪВЪРШЕНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ

Пчелната майка е съвършен супервайзор .  Добрият мениджмънт на пчелното семейство за сега е непостижим за човечеството.
Пчелната майка осъществява управленски функции  в съвършена система, където отчетливо не могат да се разграничат управлявана и управляваща подсистеми. В пчелното семейство не се използват управленски методи на принуда и администриране. Алфа мениджърът - пчелната майка ръководи функционирането на пчелното семейство чрез извършване от нея на непрекъсната работа, от която в най голяма степен зависи съществуването му. Функциите на майката не се дублират, не се оспорват и не се преотстъпват на никого. Нейните действия служат като практическо указание за пчелите какво трябва да правят всеки момент и с какъв интензитет да работят.   С количеството снесени яйца за производство на нови пчели-работнички, пчели търтеи  или за нови майки се регулира изпълнението на разнообразните задачи от съответните пчели в кошера. Появата на първото пило рано напролет е сигнал към пчелите да започват, без никакво умуване, работа по почистване на отпадъците и умрелите пчели през зимата и хигиенизиране на кошера, подготовка на килийките за снасяне на яйца, подготовка на храна и хранене на майката и пилото (донасяне на вода, вземане на мед и прашец от запасите, изготвяне на пчелно млечице за пчели работнички и различно такова за майката, повишаване и поддържане на температурата около пилото до 35 градуса по Целзий), засилване охраната на кошера, събиране на информация за околната среда (разузнаване), но само онази информация, от която зависи тяхното съществуване и т.н..  Естествен за нас човеците е риторичния въпрос: "единствен Господ ли  ги е научил какви задачи и как точно да ги изпълняват". Така е, мениджъра(майката) не поучава пчелите, а само им подсказва с действията си кога и как да изпълняват присъщите си задачи. В цикъла на обратната връзка тя контролира правилно ли функционира семейството като цяло и то отново чрез действията си - увеличава или намалява количеството на снесените яйца  в точно определена степен, съответстваща на качеството и интензитета на изпълнените от пчелите задачи, а те от своя страна коригират резултатите от задачите си. 

В случая поуката за човешките общности е, че  може да се приближат до съвършенството на пчелното семейство само ако се постигне висок управленски и изпълнителски професионализъм, придобит самостоятелно, тъй като Господ не го е дал на човеците, както на пчелите. За това ще е необходимо човеците да изградят своя адекватна на съвременните цели система и организация за функционирането й,  допълнени с наличие на осъзната дисциплина от отделните човешки индивиди, и всичко това обвързано с естествени механизми за контрол на изпълнение на функциите. Утопична е тази идея, но не за всички човешки общества, например за японското.

На твърде ниско ниво на развитие в момента е българското общество, за да може в обозрима перспектива да  постигне подобно съвършенство. Управляемата система е лошо разстроена с хаотичен функционален дисбаланс  и с реално вероятен риск да загине, а управляващата подсистема е некомпетентна и безотговорна, за да управлява в унисон с целите на едно съвременно общество . Нещо повече дори не са осъзнати  какви са целите на тази обществена система.

Въпросът е - може ли да има добър мениджмънт при лоша управляема обществена система. В случая правилният подход е системният - управляемата и управляващата системи трябва да се разглеждат само в неразривна връзка. Да функционират, да се развиват и подобряват, като неотделими подсистеми на една и съща система,  така както е при пчелното семейство. Относително добрият мениджмънт на човешка общност е този който си е създал механизми и непрекъснато следи резултатите от изпълнение на задачите от управляваната подсистема дали съответстват на целите, като взема своевременни решения и ги привежда в действие за осигуряване на необходимите условия за оптимална работа на системата като цяло (в съответствие с целите за съществуването й).

за подробности виж ПОУКИТЕ ЗА ПЧЕЛАРЯ.....

сряда, 20 юни 2012 г.

ПОУКИТЕ ЗА ПЧЕЛАРЯ
Най добрият учител за пчеларя са самите пчели.

На всеки, желаещ да стане добър пчелар още в началото трябва да му стане ясно и никога да не забравя, че той трябва непрекъснато да се готви за да помага на пчелите, а не за да бъде техен чорбаджия. Пчелите не търсят помощ от никого, те знаят и могат да се справят сами. Без, обаче, да опекунства над тях, пчеларят със своята помощ може да им съдейства да повишат производителността си.
Помощта, която оказва пчеларя, разбира се че не е безвъзмездна. Те му се отплащат с излишъка от произведените пчелни продукти. Аз не  забравям, че никога не трябва да проявявам лакомия. Онези продукти, които са необходими за съществуването на пчелите, никога не им ги вземам и  се старая да не ги заменям със заместители. В противен случай, пчеларят ще започне безжалостно да експлоатира и насилствено да ограбва труда на пчелите. Убеден съм, че под различна форма, но непременно ще бъде наказан от тях. Наказанието, както за много човешки прегрешения към "другите" в природата е в зависимост от съотношението на ограбеното от пчелите към необходимото за съществуването им. 

четвъртък, 14 юни 2012 г.

СИСТЕМАТА ЗА КРАДЕНИТЕ АВТОМОБИЛИ

Кражбите на автомобили в РБългария продължават с неотслабващ темп. Но полицията няма право  да се примирява с ниските резултати по разкриването им, особено като се има в предвид, че бяха похарчени милиони национални и европейски пари за изграждане, модернизиране и свързване на автоматизираната полицейска информационна система, наричана по долу АИС Издирвани МПС, с европейската - шенгенска система. 
Хиляди откраднати автомобили са обявени от полицията за издирване, огромната част, от които остават неизнамерени. 

Затихна журналистическия интерес към този вид кражби. Маркировките и застраховките им не решиха проблема и се превърнаха в традиционна форма за събиране на непрекъснато нарастващи допълнителни такси. 
Само потърпевшите не могат да се примирят с този начин на смяна на собствеността на автомобилите си. 

събота, 9 юни 2012 г.

ПЧЕЛИТЕ И ЧОВЕКАПчелите и Човечеството имат своите самостоятелни равностойни места на майката Земя.

Човекът си е присвоил правото да ползва продуктите, създадени от пчелите, както и продуктите на много други биологични системи.

Това право, обаче е неосъзнато чисто присвояване, с други думи кражба. ТОЙ проявява грижа към пчелите, която обаче е  проява на егоистичното му намерение да  ги подчини, за да ги експлоатира в свой интерес. Само, че по отношение господарското поведение на човека към пчелите е "сбъркал адреса".
В много отношения пчелното семейство е по съвършено от човешкото общество и функционира по ефективно от него. Така, че по подхожда на човека да изпълнява ролята на помощник и ТОЙ да слугува на пчелите, както е в действителност.
Същността на взаимоотношенията "пчели-човек"  се състои в това, че пчелите не са зависими от човека и не ТЕ Него търсят, а той сам им" предлага услугите си". Разбира се, че той се стреми да помага на пчелите само и единствено в свой интерес - за да ги принуди да произведат за него повече пчелни продукти. В резултат се постига липса на баланс в интересите на двете биологични системи и взаимоотношенията "човек-пчели" не могат да се разглеждат като взаимно изгодни.

Ако приложим системния подход в разсъжденията си, ще можем да си отговорим на множество въпроси за съвместното съществуване на пчелите и човечеството.
Това са отделни биологични системи от живи индивиди. Всеки от индивидите е също своеобразна самостоятелна система, състояща се от взаимно свързани органи(подсистеми), които не могат да съществуват самостоятелно.

Господ е създал системата от органи на всеки от индивидите така, че да съответства най добре на функциите, които са му вменени от НЕГО. Оказва се, че отделната пчеличка в сравнение с отделния човек притежава  система от по ефективни органи за всяка от задачите, които трябва да изпълнява. Достатъчно е само да си припомним двигателните и органи, които позволяват на пчеличката да изминава ежедневно многократно с голяма скорост огромни разстояния в сравнение с размерите на тялото й. Или да се опитаме да си представим възможностите й да запаметява изключително точна, без никаква излишна, информация за местоположението на нейното пчелно семейство, както и за местоположението и вида на растенията, от които ще събира нектар или цветен прашец, заедно с другите, на които е предала тази информация и т.н. 

 Прочетете още...
 ПЧЕЛИТЕ И ЧОВЕЧЕСТВОТО

петък, 8 юни 2012 г.

ПолицейскаЗащита: ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ


ПолицейскаЗащита: ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: В полицията работи такава система, но обществото почти нищо не знае за нея. Необяснимо е защо 22 години се укрива тази информация от него, след като то е в правото си да знае дали полицията разполага със съвременни  възможности, за да го защитава от престъпността... още...