ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

петък, 17 август 2012 г.

Опростачването в България по примера на Русия


През последните 27 години между България и Русия се установи една нова социална прилика. Трябва с огорчение да си признаем, че голяма част от населението и в двете страни трайно и категорично оглупява и се лумпенизира. Симптомите за това са видими дори с  просто око.

За нас е достатъчно да погледнем официалните изводи и примери за състоянието на:
-    ценностната система, обществения морал, нравствените норми – разрушени бяха традиционните и не бяха създадени нови; тотално са погазени хилядолетните принципи и правила от т.н. „десет божи заповеди”;
-   възприетата нова обществена система – хаотично копиране на не добре дефинирани и спорни капиталистически модели, довели до масово ограбване на населението и престъпно забогатяване на малка част от обществото ;
-    образованието: катастрофално увеличение на неграмотните и полуграмотните;
-     възпитанието на подрастващите: липса на цели; тотално заличаване на ролята на семейството; неработещи(имитиращи съществуването си) социални институции; множество изоставени деца; неквалифицирани възпитатели, учители, социални работници и др.;
-  образователната система - неадекватна на настъпилите структурни и функционални изменения в обществото;
-         системите за защита на живота, имуществото, честта и законните интереси на гражданите и бизнеса – парализиране на полицията; недостъпно правосъдие за хората с ниски доходи; законодателство, което не защитава жертвите на престъпленията, а способства за защитата на интересите на малка част от обществото – новобогаташите със съмнителен престъпен произход на парите им; новите закони, измененията на съществуващите и поредицата от наредби, инструкции, общи условия към договори и други правила узакониха извършването на  редица престъпления.  В краен резултат масово ограбване на бедните, беззащитните, възрастните, болните и т.н.;
-    противообществените прояви на преобладаващата част от населението – липса на респект пред Закона; бум на закононарушенията и престъпленията; масова битова престъпност; широко разпространени сред подрастващите наркомания и алкохолизъм; прояви на жестокост, мъчения, побоища, убийства, незачитане съществуването на другия, стремеж към бързо незаконно забогатяване, масово проституиране, огромен брой просяци, бездомници, скитници, непълнолетни хулигани и т.н.
Примерите за масовото опростачване на големи обществени слоеве са налице навсякъде - в жилищата, в автомобилите по улиците и пътищата, в обществения транспорт, на обществените места - площади, стадиони, спортни и концертни зали, ресторанти, кафенета и т.н. 
Опростачването на населението
започна с оглупяването на управляващите
През последните застой ни години на социализма при Леонид Брежнев, следван от Тодор Живков се наложи сред населението мързела, безстопанствеността и масовото повсеместно незаконно използване за лични цели на държавната собственост.
Стартът на ускореното падение към „дъното” беше даден от неграмотния но пословично инициативен „управленец” Михаил Горбачов, следван от Андрей Луканов и Александър Лилов. Те превърнаха народите си в опитни мишки. Без да им е ясно какво означават и как да се планират преходните процеси от една обществено икономическа система към друга, приложиха недопустимия за такъв тип системи метод на „пробите и грешките”. Отегченото от застоя население прие тази глупост възторжено. В резултат от неуспешния експеримент наречен „перестройка”, тези псевдолидери обрекоха на безпътица и отчаяние  няколко поколения руснаци и българи.
Пияниците Борис Елцин и Петър Младенов способстваха за установяване на хаоса и безхаберието.
По нататък в годините продължиха да се упражняват, за сметка на заблуждаваното население, поредица от случайни, посредствени аутсайдери в миналото - агресивни и алчни лица. Подходът им започваше с отстраняването на кадърните експерти, за да не се открояват отчетливо глупостта и некадърността им. Декларираха угоднически лоялност към бившите противници на социалистическите държави под различни форми, с цел да бъдат харесани, и способстваха всячески в свой интерес за ликвидирането и разграбването на държавната собственост.
Облагодетелстваха се т.н. олигарси и престъпността  като цяло. За населението останаха трайно разстроените системи на правосъдието и вътрешния ред, на здравеопазването, образованието, социалното осигуряване, лишено беше и от другите основни социални придобивки, каквито имат нормалните страни от Европейския съюз като Германия, Франция и др.

Най силно засегнати от масовото опростачване се оказаха връстниците на провалилата се „перестройка” и тяхното поколение. Несъгласните да приемат такава съдба, разочаровани от безизходицата умните и образовани млади хора масово емигрираха и продължават да емигрират в нормалните страни. Така опростачената част от населението остана в мнозинство. При такова мнозинство и при пълното разочарование сред навлязлата в пенсионна възраст образованата и по културната част от обществото, е естествено, че не може да се очаква нормално качество на политическата класа и на управляващите.

В тази обстановка трудно може да се намери еднозначен отговор на въпроса:
Какво да се прави?

·       Ясно е едно, че за пореден път от историята, в България трябва да се започне отначало. Но не е ясно дали вече е приключило стремглавото падане и дали сме стигнали „дъното”.
·       Ясно е и друго, че този път не трябва да чакаме някой друг „да ни оправи” – оказаха се пагубни за нас както рецептите на Русия, така  и рецептите на другите велики сили. Сами трябва да се справим, като се съобразяваме с божиите решения, които са навсякъде около нас.
·       Безспорно е че с неграмотен, мързелив и крадлив електорат и със съответното подобно отражение в политическата класа и сред управляващите, българското общество и неговата държава са обречени скоро да изчезнат.
·       Безалтернативният вариант за изход от катастрофалното състояние е – осъзнаване на движещата роля на интелигенцията, нейното подмладяване, самоорганизиране и мобилизиране. Сред образованата, квалифицираната и интелигентната част на обществото е необходим  баланс между енергичността на младите, опита и уменията на средното поколение и мъдростта на възрастните. Интелигенцията е призвана да заеме по компетентност всички ръководни позиции във всички сфери на обществено икономическия живот и да въведе експертно научния и системния подход в управлението. Неизбежна е  „тоталната война” освен с престъпността, но и с некомпетентността, посредствеността, „шуробаджанащината” и политическата целесъобразност при подготовката, подбора и оценката на администрацията. Необходимо е тотално обучение, повишаване на квалификацията и сертифициране с приоритет на общинската, и на централната държавна администрация, ползвайки европейските програми.
·       Държавното управление се нуждае от цялостна реорганизизация, като се започне от изчистването на целите и приоритетите, преразглеждането на функциите, дейностите и отговорностите. За целта особено полезни могат да се окажат европейските програми, методологиите и технологиите за управление на проекти.
·       Ограмотяването на широката общественост е безалтернативната цел Номер едно. Нужна ни е нова европейска програма, по която да се финансират европейски страни, които биха приели за практическо обучение и повишаване на квалификацията по големи групи от български работници и специалисти за наши приоритетни области, които в последствие да станат обучители на свои колеги на работните им места в България. Нека си припомним изключително ефективните традиционни форми за придобиване на компетентност: „чирак-калфа-майстор”;  
·       Категорично не трябва да се допуска:
-        авторитарния стил на управление;
-        превеса на политическото бърборене и решения над експертните и научни аргументи и решения;

Бог да ни е на помощ, нека да започнем новото Възраждане.!

четвъртък, 9 август 2012 г.

Размисли на тема „Пак ли да започнем отначало”
Всички знаем, че българското общество боледува, но не знаем може ли и как да се излекува.
 v  Ясно ни е едно, че за пореден път от нашата история, в България трябва да се започне отначало. Но не е ясно дали вече е приключило поредното ни стремглаво падане и дали сме стигнали „дъното”. Знаем от историята също, че обществото ни се движи в циклично редуване на „възход и падение”, на "възраждане, развитие, упадък и пак отначало". Никога, обаче, не сме били готови да приемем неизбежността на новото начало. Добре би било да не започваме от нулата, а да стъпим на  нещо останало здраво.

 v  Ясно ни е и друго, че този път не трябва да чакаме някой друг „да ни оправи” – оказаха се пагубни за нас както рецептите на Русия, така  и рецептите на другите велики сили. Сами трябва да се справим, като се съобразяваме с божиите решения, които са навсякъде около нас.


Без да правим опити да препоръчваме решения за разрешаване на проблемите на българското общество, нека да разгледаме как в природата се постига съвършено общество на примера на  пчелното семейство.
Да оприличим условно България на  пчелен кошер и да се замислим кои са общовалидните правила, които българското общество пренебрегва.

За да го има кошера, и той да съществува нормално, Господ му е определил целите които да преследва, функциите, дейностите, отговорностите и е вменил следните правила, които  всички членове на пчелното общество следват неотклонно:
1.     Всички трябва да работят, в т.ч. супервайзора(майката) и търтеите. Когато някой спре да работи, обществото го изгонва. Съществува баланс между отделните функции и  заделените ресурси в зависимост от необходимостта за нормалното съществуване на семейството. За някои функции пчелното семейство заделя много ресурси, за други - по малко, но за всяка една винаги точно колкото са необходими. Излишни функции няма, предпочитани функции няма, дублиране на функции няма. 
2.     Всеки член на  обществото знае във всеки един момент от живота си точно каква задача да изпълнява. Всеки притежава необходимата квалификация и умения за изпълнение на задачата. Болшинството от тях изпълняват еднакво добре повече от една задача и знаят кога по коя от тях да работят. Некомпетентни няма, отказ от изпълнение няма, недоволни няма, завист няма.
3.     Резултатите от труда в пчелното семейство са: на първо  място създаване на продукти, необходими за съществуването на собственото си общество, на второ- излишък от продукти, който се ползва като резерв и на трето излишък от продукти, който се ползва от други(като правило този излишък се присвоява от човешкото общество). Охраняват и използват продуктите си по предназначение, няма егоизъм, няма лакомия, дори при необходимост си предават наличната храна от уста в уста.
4.     В мениджмънта участват всички с точно определени отговорности. Има  само един супервайзор(пчелната майка) с координиращо регулираща функция, която тя осъществява непрекъснато, но с различна динамика - снася яйца за ново поколение. Всеки член на обществото участва във вземане на решения по функцията, която изпълнява в момента, например при разузнаване, охрана, производство на продуктите, отглеждане на ново поколение, оплождане на майката, хранене на майката, поддържане на хигиената и др. . Всички участват във вземане на решенията, които са от значение за съществуването на семейството, като – смяна на супервайзора(майката), когато не изпълнява добре своите функции; създаване и отделяне на самостоятелно семейство; отбрана при нападение от неприятели. Майката осъзнато доброволно участва в подготовката и замяната й с по добра майка.
5.     Пчелното общество самостоятелно изпълнява всички свои функции, не се нуждае, не очаква и не търси  чужда помощ, нито пък експлоатира другите в природата. Човеците в стремежа им да експлоатират пчелните семейства, като присвояват излишъците им от пчелни продукти, са измислили разнообразни технологии за да се намесват в живота на пчелните общества. Като правило, обаче, те не винаги са адекватни на божиите решения и човешката намеса се оказва погрешна.
6.     Съществуването на  пчелното семейство, както и всяка друга система в природата, се осъществява в циклично повтарящи се фази. Ежегодно, в ранна пролет, развитието му започва отначало, но никога от нула. За новото начало предшестващото поколение е осигурило необходимите запаси и условия, а всяка пчеличка отдава запасите от своето тяло за създаване минимум на две нови пчелички, след което умира. Всички стари членове на пчелното семейство се трудят до смъртта си с единствена цел - създаване на новото поколение и осигуряване на необходимите условия за да започне и то да работи.

За разлика от пчелното, на човешкото общество  не му се иска да започва отначало, не вярва в неизбежността на новото начало и не се подготвя предварително за това.  

неделя, 5 август 2012 г.

Какво се случва с имиджа на гордите панагюрци


Красив град с неувяхваща слава и борбено население с неотслабващ дух за независимо съществуване, отстояващо твърдо традиционните добродетели и морално съчетаващи ги с интересите си – това е Панагюрище.


Незабравими остават за любителите на историческия туризъм житейските примери на известните личности и обикновените хора от този град. Някои от тях дарили на бъдните поколения делата и живота си, а други по скромни неща, като безценното златно панагюрско съкровище.Често посещавам за по няколко часа Панагюрище. Там след кратка разходка и чашка хубаво кафе в центъра, се зареждам с настроение, абстрахирайки се от потискащата ме в други населени  места нерадостна действителност. В съботния пазарен ден площада се изпълва с добре облечени жизнерадостни млади хора, майки с детски колички, самоуверени граждани  и свежо изглеждащи пенсионери. В случайно дочутите разговори не съм доловил песимизъм, отчаяние и безпомощност. Хората не хленчат и не се оплакват „от себе си”.


За съжаление по всичко изглежда, че и Панагюрище няма да бъде подминат от масовото опростачване в страната ни. Симптомите за това са налице. Свидетел съм на опасно шофиране в града – заплашително скоростно препускане с доста износените автомобили по няколкото широки прави улици; рисково преминаване през кръстовищата; стряскащо свистене на гуми, спирачки и рев на моторите; оглушителните чалга звуци от широко отворените прозорци на колите с ухилени противни физиономии.
За мое учудване към демонстративното поведение на самозабравилите се автомобилни хулигани не съм забелязал адекватна намеса на полицейски служители. Полицейското присъствие се свежда до полицейския патрул, който пази на пазара да не би някой непознат посетител да спре колата си, за да натовари закупената огромна диня. За угоднически усмихващите им се познати и приятели това е допустимо.
Прозира и съмнителното отношение на общинската администрация и полицията към познатите си „бизнесмени”. Как така е разрешено да се отвори автомобилна работилница, пред която паркират автомобили на главната улица на няколко метра от нерегулираното голямо кръстовище на изхода към Пазарджик и околовръстното отклонение към София. Покрай спрялите автомобили на клиентите на работилницата „прелитат” панагюрските „автоджигити”, а идващите от към София не виждат налитащите ги „състезатели”.
„Закономерните” изменения в стила на общуване между хората настъпват и тук. Все по рядко ще срещнете онзи традиционен добронамерен „балканджийски” тон и отношение към непознатите гости на града. Така например, ако имате необходимостта да по „общувате” със собственика и продавачките в голямата аптека на площада, ще си спомните за описаното в романите от по далечното минало безпардонно отношение на ново забогателия чорбаджия и неговите верни слуги към онези простосмъртни, от които придобива богатството си.

 
Независимо от помрачаващите настроението негативни случки, вярвам в защитната сила на имунната система на този град и се надявам панагюрската общественост да не допусне да ги удави хаоса на т.н. демократичен преход! Тази общественост вече показа на самозабравилите се управници, че няма да им позволят да се разпореждат без панагюрци с техните работни места, изградени с техния труд.


Забележка: Не съм автор на публикуваните снимки. На някои от тях Авторът е указан на самата снимка, а другите са за публично ползване с анонимни  автори. . 


сряда, 1 август 2012 г.

ПолицейскаЗащита: ДАЛАВЕРИТЕ С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ПолицейскаЗащита: ДАЛАВЕРИТЕ С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ: Основният начин, възприет за пренасочване на обществените финансови средства към „обръчите” от фирми на управляващите от различните парламентарно представени партии е наречен „обществена поръчка”.

Прочетете цялата статия:

събота, 23 юни 2012 г.

СЪВЪРШЕНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ

Пчелната майка е съвършен супервайзор .  Добрият мениджмънт на пчелното семейство за сега е непостижим за човечеството.
Пчелната майка осъществява управленски функции  в съвършена система, където отчетливо не могат да се разграничат управлявана и управляваща подсистеми. В пчелното семейство не се използват управленски методи на принуда и администриране. Алфа мениджърът - пчелната майка ръководи функционирането на пчелното семейство чрез извършване от нея на непрекъсната работа, от която в най голяма степен зависи съществуването му. Функциите на майката не се дублират, не се оспорват и не се преотстъпват на никого. Нейните действия служат като практическо указание за пчелите какво трябва да правят всеки момент и с какъв интензитет да работят.   С количеството снесени яйца за производство на нови пчели-работнички, пчели търтеи  или за нови майки се регулира изпълнението на разнообразните задачи от съответните пчели в кошера. Появата на първото пило рано напролет е сигнал към пчелите да започват, без никакво умуване, работа по почистване на отпадъците и умрелите пчели през зимата и хигиенизиране на кошера, подготовка на килийките за снасяне на яйца, подготовка на храна и хранене на майката и пилото (донасяне на вода, вземане на мед и прашец от запасите, изготвяне на пчелно млечице за пчели работнички и различно такова за майката, повишаване и поддържане на температурата около пилото до 35 градуса по Целзий), засилване охраната на кошера, събиране на информация за околната среда (разузнаване), но само онази информация, от която зависи тяхното съществуване и т.н..  Естествен за нас човеците е риторичния въпрос: "единствен Господ ли  ги е научил какви задачи и как точно да ги изпълняват". Така е, мениджъра(майката) не поучава пчелите, а само им подсказва с действията си кога и как да изпълняват присъщите си задачи. В цикъла на обратната връзка тя контролира правилно ли функционира семейството като цяло и то отново чрез действията си - увеличава или намалява количеството на снесените яйца  в точно определена степен, съответстваща на качеството и интензитета на изпълнените от пчелите задачи, а те от своя страна коригират резултатите от задачите си. 

В случая поуката за човешките общности е, че  може да се приближат до съвършенството на пчелното семейство само ако се постигне висок управленски и изпълнителски професионализъм, придобит самостоятелно, тъй като Господ не го е дал на човеците, както на пчелите. За това ще е необходимо човеците да изградят своя адекватна на съвременните цели система и организация за функционирането й,  допълнени с наличие на осъзната дисциплина от отделните човешки индивиди, и всичко това обвързано с естествени механизми за контрол на изпълнение на функциите. Утопична е тази идея, но не за всички човешки общества, например за японското.

На твърде ниско ниво на развитие в момента е българското общество, за да може в обозрима перспектива да  постигне подобно съвършенство. Управляемата система е лошо разстроена с хаотичен функционален дисбаланс  и с реално вероятен риск да загине, а управляващата подсистема е некомпетентна и безотговорна, за да управлява в унисон с целите на едно съвременно общество . Нещо повече дори не са осъзнати  какви са целите на тази обществена система.

Въпросът е - може ли да има добър мениджмънт при лоша управляема обществена система. В случая правилният подход е системният - управляемата и управляващата системи трябва да се разглеждат само в неразривна връзка. Да функционират, да се развиват и подобряват, като неотделими подсистеми на една и съща система,  така както е при пчелното семейство. Относително добрият мениджмънт на човешка общност е този който си е създал механизми и непрекъснато следи резултатите от изпълнение на задачите от управляваната подсистема дали съответстват на целите, като взема своевременни решения и ги привежда в действие за осигуряване на необходимите условия за оптимална работа на системата като цяло (в съответствие с целите за съществуването й).

за подробности виж ПОУКИТЕ ЗА ПЧЕЛАРЯ.....

сряда, 20 юни 2012 г.

ПОУКИТЕ ЗА ПЧЕЛАРЯ
Най добрият учител за пчеларя са самите пчели.

На всеки, желаещ да стане добър пчелар още в началото трябва да му стане ясно и никога да не забравя, че той трябва непрекъснато да се готви за да помага на пчелите, а не за да бъде техен чорбаджия. Пчелите не търсят помощ от никого, те знаят и могат да се справят сами. Без, обаче, да опекунства над тях, пчеларят със своята помощ може да им съдейства да повишат производителността си.
Помощта, която оказва пчеларя, разбира се че не е безвъзмездна. Те му се отплащат с излишъка от произведените пчелни продукти. Аз не  забравям, че никога не трябва да проявявам лакомия. Онези продукти, които са необходими за съществуването на пчелите, никога не им ги вземам и  се старая да не ги заменям със заместители. В противен случай, пчеларят ще започне безжалостно да експлоатира и насилствено да ограбва труда на пчелите. Убеден съм, че под различна форма, но непременно ще бъде наказан от тях. Наказанието, както за много човешки прегрешения към "другите" в природата е в зависимост от съотношението на ограбеното от пчелите към необходимото за съществуването им. 

четвъртък, 14 юни 2012 г.

СИСТЕМАТА ЗА КРАДЕНИТЕ АВТОМОБИЛИ

Кражбите на автомобили в РБългария продължават с неотслабващ темп. Но полицията няма право  да се примирява с ниските резултати по разкриването им, особено като се има в предвид, че бяха похарчени милиони национални и европейски пари за изграждане, модернизиране и свързване на автоматизираната полицейска информационна система, наричана по долу АИС Издирвани МПС, с европейската - шенгенска система. 
Хиляди откраднати автомобили са обявени от полицията за издирване, огромната част, от които остават неизнамерени. 

Затихна журналистическия интерес към този вид кражби. Маркировките и застраховките им не решиха проблема и се превърнаха в традиционна форма за събиране на непрекъснато нарастващи допълнителни такси. 
Само потърпевшите не могат да се примирят с този начин на смяна на собствеността на автомобилите си. 

събота, 9 юни 2012 г.

ПЧЕЛИТЕ И ЧОВЕКАПчелите и Човечеството имат своите самостоятелни равностойни места на майката Земя.

Човекът си е присвоил правото да ползва продуктите, създадени от пчелите, както и продуктите на много други биологични системи.

Това право, обаче е неосъзнато чисто присвояване, с други думи кражба. ТОЙ проявява грижа към пчелите, която обаче е  проява на егоистичното му намерение да  ги подчини, за да ги експлоатира в свой интерес. Само, че по отношение господарското поведение на човека към пчелите е "сбъркал адреса".
В много отношения пчелното семейство е по съвършено от човешкото общество и функционира по ефективно от него. Така, че по подхожда на човека да изпълнява ролята на помощник и ТОЙ да слугува на пчелите, както е в действителност.
Същността на взаимоотношенията "пчели-човек"  се състои в това, че пчелите не са зависими от човека и не ТЕ Него търсят, а той сам им" предлага услугите си". Разбира се, че той се стреми да помага на пчелите само и единствено в свой интерес - за да ги принуди да произведат за него повече пчелни продукти. В резултат се постига липса на баланс в интересите на двете биологични системи и взаимоотношенията "човек-пчели" не могат да се разглеждат като взаимно изгодни.

Ако приложим системния подход в разсъжденията си, ще можем да си отговорим на множество въпроси за съвместното съществуване на пчелите и човечеството.
Това са отделни биологични системи от живи индивиди. Всеки от индивидите е също своеобразна самостоятелна система, състояща се от взаимно свързани органи(подсистеми), които не могат да съществуват самостоятелно.

Господ е създал системата от органи на всеки от индивидите така, че да съответства най добре на функциите, които са му вменени от НЕГО. Оказва се, че отделната пчеличка в сравнение с отделния човек притежава  система от по ефективни органи за всяка от задачите, които трябва да изпълнява. Достатъчно е само да си припомним двигателните и органи, които позволяват на пчеличката да изминава ежедневно многократно с голяма скорост огромни разстояния в сравнение с размерите на тялото й. Или да се опитаме да си представим възможностите й да запаметява изключително точна, без никаква излишна, информация за местоположението на нейното пчелно семейство, както и за местоположението и вида на растенията, от които ще събира нектар или цветен прашец, заедно с другите, на които е предала тази информация и т.н. 

 Прочетете още...
 ПЧЕЛИТЕ И ЧОВЕЧЕСТВОТО

петък, 8 юни 2012 г.

ПолицейскаЗащита: ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ


ПолицейскаЗащита: ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: В полицията работи такава система, но обществото почти нищо не знае за нея. Необяснимо е защо 22 години се укрива тази информация от него, след като то е в правото си да знае дали полицията разполага със съвременни  възможности, за да го защитава от престъпността... още...