ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

петък, 22 август 2014 г.

02КАК РЕАГИРА МЕСТНАТА ВЛАСТ НА ПРОБЛЕМИТЕ В СЕЛО СМОЛСКО - ЧАСТ2

(Коментари по отговори на въпроси  от  кмета на община Мирково
 г-жа Цв.Йотина
пред общоселско събрание от 19.08.2014 год.)
                                                                                                                                  Продължение:    
             
  1. Втори Проблемнеправомерно(без съгласие на собствениците) ползване и започнало разграбване на необработваемите частни и общински земеделски земи от землището на село Смолско.
Без съгласието на собствениците/наследниците на частните имоти и, както заяви кметицата г-жа Йотина и на общинското ръководство за общинската собственост, определени лица, тайно, със съдействието на отговорни длъжностни лица, са си разпределили хиляди декари, за които получават субсидии. Имитират се дейности по поддържане на тези имоти като пасища и не е известно как са контролирани. Тези лица мълчаливо отказват да си уредят със собствениците по законен ред права за ползване на имотите им, крият се от хората и упражняват натиск за замъгляване на проблема.

По повдигнатите напоследък пред местната власт въпроси за даване на гласност и публичност по този проблем, кметът г-жа Йотина разясни, че е осигурена възможност всеки да направи справка в държавен фонд земеделие (ДФЗ) по Интернет и на място в общинската служба по земеделие в град Пирдоп за всеки свой имот, за да разбере кои лица са го ползвали. А относно ползването на общинските имоти Ни беше съобщено, че от общо над 5000 дка са дадени под наем на три лица сумарно около 4 дка.
Налице е безстопанствено отношение към общинската собственост, която все  още не е актувана по определения законов ред, за което кметицата г-жа Йотина уведоми събранието, че е бил наказан отговорния общински служител. Общинските имоти, които не са предоставени за ползване, не са били „блокирани” в общинската служба по земеделие, за да се предотврати недобросъвестното  получаване на  субсидии за тях.

Досега не беше публикуван поискания на общоселското събрание на 17.07.2014 г. от председателя на ОбС Мирково списък с декларираните масиви(БЗС) на земеделски земи като пасища, както и имената на лицата, които ги ползват. Затова направихме  справки по указания от кметицата начин за няколко стотин общински и частни имоти(наши наследствени и граничещите с тях), които са декларирани от въпросните лица в съответните БЗС.
В данните от справката се съдържат факти, които са достатъчни за идентифициране на този съществуващ проблем, както и за даване на обща представа за неговата мащабност и за замесените лица.  Придобиването на тези факти и заключенията на автора нямат за цел да заместят очакваните проверки и разследванията от компетентните органи.

Заключение1: В извършената справка са проверени само няколко стотин необработваеми досега имоти от землището на село Смолско. Посочените от ДФЗ в тази справка 20 лица са декларирали за 2014 год. БЗС с чужди имоти, чиято обща площ е над 2200 дка. За сведение, всичките имоти в землището на село Смолско са над 8000 с обща площ над 40000дка. Така, че реалния брой лица – „тарикати” следва да се очаква, че е по голям от 20, а общата декларирана от тях площ е вероятно над 10000 дка.
Списъкът с имената на укриващите се от собствениците лица, декларирали тези имоти за ползване от тях самите през 2014 год, ще бъде публикуван допълнително в личния ми Интернет блог.
Забележка 1: От тези лица, по изнесените данни от кметицата г-жа Йотина, само на едно лице е предоставен за ползване под наем един общински имот. За декларираните общински имоти от другите лица не са  им предоставяни права за ползване.
Забележка 2: В справката не са включени имотите, обработвани правомерно от арендаторите, за които собствениците получават договорена рента.

Разяснението на кмета на община Мирково г-жа Йотина за начините как да се извършват справките са общоизвестни и не е решение на проблема нито за възрастните и другите собственици, които не могат да боравят с Интернет, нито за онези, които ще загубят време и пари, за да им направят справки в гр.Пирдоп. И какво от това, че ще се разбере от справките кои са тези „тарикати” , след като те се крият от собствениците, получават субсиди за  чужди земи, а  местната власт се дистанцира от  защитата на  конституционното право на собственост?

Очакваме от общинската власт и от компетентните органи отговори и решения на следните въпроси:
-        Как ще се справят собствениците на земите с проблема , след като в общинската служба по земеделие подкрепят „тарикатите” и независимо от обществената нагласа, възражения и възникналото напрежение са „очертали”(предоставили) на свои роднини, приятели и други свързани лица чуждите имоти и за следващата стопанска година?
-        В този случай няма ли осъществени корупционни практики и данни за извършени престъпления по служба, за което местната власт е длъжна да сигнализира органите на правосъдието?
-        Редно ли е ДФЗ да изплаща европейски субсидии за ползване на земеделски земи от случайни лица, без съгласието на  техните собственици?
-        И „в края на краищата”, има ли виновни, и ако се установи виновно поведение, какви санкции са наложени и какви мерки са взети за предотвратяване на подобни прояви в бъдеще.  


 За възникването на описания проблем способстват неяснотите и клаузите от направените множество изменения на  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), чрез които, под прикритието на „прогресивните” намерения и практики за „уедряване и комасация”, са създадени условия за раграбване на земеделските земи.  Решението е само едно - под обществен натиск да започне процедура за поправяне на закона(ЗСПЗЗ). Настояваме този натиск на собствениците да се оглави от местната власт и призовавам собствениците на земеделски земи и техните наследници да „ударим силно по масата”.

следва ЧАСТ3.....
                                                                     автор: Димитър Ганчовски 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.