ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

неделя, 3 май 2015 г.

ГОТОВИТЕ РЕЦЕПТИ ЗА БОЛНАТА ДЪРЖАВА


МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ - Инструментариум 
с готови решения за разумно управление на 
държавата  БЪЛГАРИЯ

Съвременният световен опит и практики за управление на модерните обществени системи са дефинирани в международни стандарти, които са достъпни от всички страни членове на ISO ( международна организация за стандартизация- http://www.iso.org/iso/home)

ISO стандартите за управление в публичния сектор.                                     
Стандартът е документ, в който са систематизирани изисквания, спецификации, характеристики, насоки и процедури, които са приложими за определена област и тяхното повтаряемо прилагане може да  гарантира, че материалите, продуктите, услугите и процесите, в т.ч. и управленските, за които се отнасят, съответстват на предназначенията си. 

Правилното приложение на международните стандарти създава правила, които осигуряват ефективност, ефикасност, качество, подреденост и неутрализира хаоса при функционирането на модерните държави.

Разработени и предоставени за ползване са над 19500 международни стандарти, които в синхрон с българските държавни стандарти(БДС) от миналото, обхващат всички обществени функции и дейности в сферите на управлението, икономиката, науката, образованието, културата, социалното осигуряване на населението, сигурността на гражданите, бизнеса и държавността, правосъдието и обществения ред. 

Понятията качество и система за управление на качеството са основните общозначими категории за  всяка социална система и тяхното съдържание се определя от стандарта. 

Стандартите се разпространяват по определен ред от Международната организация за стандартизация (ISO) или от нейните членове.

Към момента международната организация ISO предоставя за ползване от страните членки набор от 17 международни стандарти за управление, които са  групирани в семейството ISO 9000

Съгласно стандарта всяка система за управление се описва в набор от процедури, инструкции, наръчници за съответната организация, които трябва да се следват, за да постигне целите си.

Най известният стандарт за управление на качеството при функционирането на всяка малка или голяма социална система е  ISO 9001. В момента този стандарт се прилага  от над 1,5 милиона различни организации в 191 страни.

Първият стандарт предназначен за публичния сектор е ISO 18091, в чийто обхват се включват регламенти на основните  процеси на представителната демокрация, започвайки от изборите(оправомощаване от избирателите) на управляващите, изясняване на потребностите и очакванията на гражданите  и процесите за тяхното удовлетворяване. Този стандарт определя насоките за изграждане на системи за управление в местните правителства, функциониращи като подсистеми в тясно  взаимодействие с националните правителства.  

Стандартът ISO / TS 17582 създава рамката за система за управление на качеството на изборните органи при организирането и провеждането на  избори. Този стандарт има за цел да изгради доверие в изборите чрез по-голяма прозрачност, планиране и ефективност в изборните процеси. Прилагането на ISO / TS 17582, ще доведе до значително намаляване на избирателните спорове.

Стандартът ISO / TC 176 препоръчва да се използва цялото семейство ISO стандарти по интегриран начин. Като цяло, семейството на стандартите ISO 9000 представлява солидна основа за създаването на ефективни и ефикасни системи за управление на качеството.

Стандартът ISO 31000 “Управление на риска” .Стандартът дава рамка за внедряване и поддържане на управлението на риска, приложима по отношение на всяка частна, публична, обществена организация, група или дори отделна личност.

ISO 27001:2013 е международен стандарт, определящ изискванията за създаване, внедряване, поддържане и управление на Системи за управление сигурността на информацията (iSMS). Стандартът е приложим за всякакъв тип организации – търговски дружества, държавна администрация, неправителствени институции, които притежават и желаят да подобрят сигурността на чувствителна за тях и техните партньори информация.

ISO 20000-1 е международен стандарт, определящ изисквания за създаване, внедряване и поддържане на Системи за управление на услуги. Стандартът е подходящ най-вече за големи организации, в които предоставянето на качествени ИТ услуги е от ключово значение за работата им (например държавна администрация, финансови институции и други).  По същество е организационен стандарт и спазва общите принципи, заложени в стандартите ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001. 

 ISO 14001:2004Системи за управление на околната среда е един от водещите екологични стандарти в света.

За да се осигури нормално функциониране на системите за управление задължително се изисква регулярно извършване на одити(външни и вътрешни) с цел проверка на съответствието на стандарта и на приложимите законови и регулаторни изисквания, установяване степента на достижение на целите, удовлетвореността от функциониране на системата и нейните елементи. При одитите се оценява ефективността, ефикасността на системата за управление и постигнатите подобрения от предприеманите коригиращи въздействия, насочени към отстраняване на установените несъответствия. Разработен е отделен стандарт за провеждане на одити на системите за управление - ISO 19011: 2011. 

Ползите от ефективна система за управление включват:
·   по-ефективно използване на ресурсите
·   подобрено управление на риска, и
·   увеличава удовлетвореността на населението от това което му  се обещава от организациите (в общия случай от управляващите и  държавната администрация).

Стандартизацията в държавата България.

България чрез Българския институт по стандартизация(БИС) е пълноправен член на ISO. БИС е регистрирал в ISO 367 технически комитети(ТС) по стадартизация. За сравнение регистрираните в ISO от Финландия са 586, а от Франция- 744 .  Всеки технически комитет отговаря за определена област(и) на стандартизация. Отчита се че  към момента, от регистрираните в ISO български технически комитети по стандартизация активно работят 75. Естествени са риторичните въпроси- дали има някакви значими резултати от „активната им работа”, ефективно ли се контролира приложението на стандартите,  има ли кой да запознае обществото с полезността от съществуването и проблемите в стандартизацията.

Стандартите и произтичащото от тях законодателство съставляват  набора от ограниченията, които са  задължителен   елемент на всяка социална система за управление. Но по всичко личи, че отговорните български  управляващи през годините на т.н. преход не знаят за това. Само това обстоятелство е достатъчно, за да се даде категоричната обществена оценка за тяхната абсолютна управленска неграмотност и неоспорима непригодност. 

А какво може да се каже за обществената полезност на медиите и квалификацията на хилядите журналисти от т.н. четвърта власт, която трябвало да бъде коректив на  другите власти в държавата България. Налице е съмнително наложено информационно затъмнение в областта на стандартизацията, мълчат и експертите. 

Непростимо е, че в страна от Европейския съюз не се познава и се пренебрегва международния опит систематизиран в стандартите. Несъмнено е, че тази е една от основните причини, довели до разрушаването на  държавата България.

Както във всички сфери на обществения живот в България така и в областта на стандартизацията и управлението на качеството беше изграден адекватен кадрови ресурс. Но и тези специалисти,  през периода на прехода, бяха изолирани от обществения живот, тъй като представляваха потенциална и реална пречка на разгърналото се разграбване и унищожаване на държавата. 

Под натиска на европейското законодателство международните стандарти бяха насочени към структурите на възраждащия се частен бизнес. Макар и със силно ограничен обхват в България се изграждат системи за управление на малки и средни организационни структури. Голяма част от тях функционират формално, но се поддържат заради изискуемите сертификати по обществените поръчки и европейските проекти. В прилагането на международните стандарти бяха постигнати осезаеми резултати само в някои  изолирани области, 
като информационните технологии.

Разумният подход за възстановяване на държавността в България.

Сред множеството международни стандарти особено значение за възстановяване на Българската държава могат да имат ISO стандартите за управление в публичния сектор. Достатъчно е само да се познават добре от съответните отговорни експерти и управленци и да се прилагат без „побългаряването им”.

Изграждането на ефективни системи за управление на качеството във всички сфери на обществения живот са необходима предпоставка за неутрализиране на хаоса, безпорядъка и анархията в държавата България.  

Международните стандарти за управление изискват създаване на адекватни на българските условия и дадености системи за управление на качеството в държавните институции, общинските администрации, в отраслите на икономиката,  и в другите обществени структури.

Нека си припомним, че съвършеният  мениджмънт в пчелното семейство се постига чрез осъзнати цели, прецизно разпределение на функциите и задачите, автоматизъм и безотказност  при изпълнението им от всички негови членове, а онези от тях, които не се справят качествено със задълженията си биват отстранявани и заменяни с по подходящи, в т.ч. заменят се й некачествените супервайзори - пчелните майки.Основните от тези божии правила са отразени в международни стандарти


Правителството на България следва да преосмисли комплексно качеството на функционирането си на основата на целите(националните интереси) в контекста на предизвикателствата от  началото на 21 век и да насочи дейността си (управленските процеси) изцяло към използване на националните ресурси за задоволяване на потребностите и очакванията на населението за нормално качество на живот на отделните индивиди и социални групи.

Стандартите за управление на качеството изискват системата за управление на държавата да се изгради като набор от процедури, които следва да се изпълняват от съответните държавни служители, за да се постигат определените цели. 

Водещите критерии за оценката на правителствата, съгласно ISO стандартите, са  удовлетвореността, сигурността(надежността) и доверието на населението в държавните институции, които категорично изключват бюрокрацията, неадекватно образование и квалификация, посредственост и злоупотреби с властта от участващите в управленските процеси.

Без да се подценява разширяването на приложението на международните стандарти в сферата на икономиката с цел повишаване качеството на произвежданите стоки и извършваните услуги, то усилията на прогресивните обществени сили следва да се пренасочат към приложение на готовите решения, съдържащи се в международните стандартите, към структурите на държавната и общинска власти с цел комплексно удовлетворяване на потребностите и очакванията на гражданите за непрекъснато повишаване качеството на живот.

Неспособността на управляващите да извършат обявената от политическите партии „реформа” в областта на държавното управление през периода на „прехода”доведоха до цялостното разпадане  на държавността в България.

Допуснати бяха груби стратегически грешки, с чието отстраняване трябва да започне нейното възстановяване. Държавните органи неабавно трябва да бъдат преориентирани към изпълнение на изоставените от тях естествени функции, обосноваващи тяхното съществуване. 

За целта категорично следва да се изостави изкуствено въведената концепция на т.н „електронно управление”, зад която повече от десетилетие управляващите прикриваха управленската си неграмотност и немощ.  За неизпълнението на задълженията си към гражданите държавната и общинска администрация се оправдава с недостатъчната компютърна техника, като  продължава да заблуждава и ограбва населението. Функциите си, за които бюрократите получават заплати и облаги от данъкоплатците нарекоха „обслужване”, а своите действия - услуги за гражданите. Та нима с издаването на лична карта на лице, или регистрационен талон на МПС се извършват услуги на гражданите? 
Въведоха разгърната система от такси за т.н. услуги, с която многократно се надвишават размерите на публично обявените данъци за издръжка на администрацията и практически със  вземаните от държавните служители такси и подкупи допълнително безцеремонно ограбват населението. 
Естествен е въпроса защо не се приложи стандарта ISO 20000-1, определящ изисквания за създаване, внедряване и поддържане на Системи за управление на услуги.

Решенията на управленските проблеми в държавата са готови и налични за приложение и се изразяват в стриктното прилагане на международните стандарти за управление на качеството.

Какво и как следва да се поправи в управлението на държавата България?
1.      Планиране, разработка и внедряване, съгласно ISO стандартите, във всички държавни и общински структури на наборите от процедури, инструкции и наръчници, съставляващи съответните системи за управление на качеството. 

За целта следва да се използва предложената от ISO технология, практиките и възможностите на оправомощените(акредитираните) сертификационни организации (виж актуалния им списък на http://www.club9000.org/index.php), консултантските компании по системи за управление, наличните обучени експерти(одитори) и мениджери по качеството. Всяка система за управление трябва да бъде одобрена и сертифицирана.

2.      Информационното осигуряване на управленските процедури може да се автоматизира според техническите възможности, но стандартът не изисква задължителната му автоматизация. Обществото първо трябва да застави чиновниците, които се издържат от данъците му, да си изпълняват задачите, а после според възможностите си да се погрижи за модернизиране на работата им.


3.      Нормативното осигуряване е задължителен елемент и част от набора от процедури, инструкции и наръчници на съответните системи за управление.

 Лошо  работеща се оказа нормативната уредба, която беше изкуствено създадена от външни за системните процеси  юристи и т.н. политици. Неадекватна на обществените потребности и българските условия беше законодателната дейност през прехода.

4.      Внедряване едновременно с набора от процедури и инструкции на международната практика на вътрешно и външно одитиране, съгласно стандарта. 

Въвеждане на  механизмите на превантивните и коригиращи действия за  безкомпромисно търсене на отговорност при установяване на несъответствия.

5.      Разработка и внедряване на системи за управление на човешките ресурси, които са основни елементи на всяко едно организационно звено на държавната и общинска администрации, съставляващи правителството, министерствата, агенциите, другите държавни и общински структури . 

Основният принцип, който трябва да се съблюдава е постигане и поддържане на адекватен професионализъм, образование, умения и практически опит на човешките ресурси. Стандартът предлага научно обосновани и потвърдени в практиката критерии и процедури за подбор, проверки за пригодност и съответствие на изискванията на стандарта, оценка и развитие на ръководителите и експертите в областта на управлението. 

Провеждане на тотална атестация на служителите от държавната и общинска администрация с цел преоценка на пригодността на партийните назначения и привеждането на цялата администрация  към критериите за съответствие с изискванията на стандарта за заеманите длъжности. 

Преназначаване след провеждане на конкурси за всяка длъжност на ръководителите и опитните служители, както и привличане на  нови, в т.ч. и от средите на емигрантите. Провеждане на регулярни одити и отстраняване на всички, които не покриват изискванията за повишаване на квалификацията, уменията, опита и изискуемите резултати.

6.      Въвеждане във всички звена на държавната и общинската власт на стандарта за управление на риска. Идентифицирането, оценката и оказване на въздействия за неутрализиране на рисковите фактори са задължителни процеси при управлението на всички обществени дейности и са особено значими при природни бедствия, катастрофи, производствени аварии и други събития, породени от човешка намеса (тероризъм, войни и др.).  

В днешно време е недопустимо да се пренебрегват изискванията на стандартите за информационна сигурност, надежност и за управление на околната среда


7.      Задължителна предпоставка за възстановяване на държавността в България е категоричното отстраняване на политическите партии и паратизиращите т.н. политици от управлението на  всички структурни равнища. 

Управленската дейност е неоспорима област само за интелигентни, подготвени и честни експерти и специалисти, притежаващи изискуемите доказателства за управленска квалификация, умения и опит(дипломи, сертификати, референции). 

Пагубната роля на политическите „комисари” в управлението на държавата отдавна беше осъзната и вече е крайно време да бъдат пресечени практиките на недостатъчно грамотните, посредствени, агресивни и алчни човечета да разграбват, опростачват и да насочват България към първобитните общества и към колонизираните страни. 

Изходът за България е – изцяло нова конституция, разработена на основата на международните стандарти за управление, научните методи и системни методологии и цялостна реорганизация на държавните структури и управленските процеси.

април, 2015год.

автор: Димитър Ганчовски


3 коментара:

 1. Коментира се защо готовите решения, съдържащи се в международните стандарти се пренебрегват и не се прилагат в България след като дори за средноинтелигентните са очевадни ползата и ефективността от тези стандарти. По мое мнение основните причини са:
  1. Днешните управляващи в България са силно зависими-те са "кукли на конци" и техните кукловоди имат интерес от поддържане на хаоса в държавата, за да ловят риба в "мътна вода".
  2. Управленската неграмотност, посредственост,ниската интелигентност и липсата на стратегическо мислене на управляващите политици, не им позволява да разберат и използват опита на експертите.
  3. Най вероятната причина е комбинацията между двете.

  ОтговорИзтриване
 2. Разбираемо е, че в международните стандарти се съдържат проверени - готови решения за нормално цивилизовано излизане на България от бездната в която я набутаха заинтересовани местни и чужди субекти. Обяснима е и тяхната реакция срещу неутрализиране на създадения хаос. Въпросът е какво да се прави при тази ожесточена съпротива?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За съжаление заинтересованите от съществуването на хаоса, анархията и престъпността в България са узурпирали чрез политическите партии властовите позиции в държавата. Затова категоричното им отстраняване от управлението на държавата е задължителна предпоставка за спасяването й. Най добре би било това да стане, като по мирен път бъдат заставени да си "подадат оставка" и основните виновници да напуснат страната по механизмите на "абдикиране". Разбира се, че е необходим субект(лице или организация на честни патриотично настроени експерти), който да получи масова подкрепа на населението, за да изготви и въведе нова Конституция и съответни закони.

   Изтриване

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.