ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

четвъртък, 28 август 2014 г.

НОВИТЕ „ГЕРОИ” на село СМОЛСКО

Списък на лица, декларирали в ДФЗ чужди земеделски земи за ползване без съгласието на техните собственици

Списъкът съдържа официални данни от Държавен фонд земеделие(ДФЗ) за лица, декларирали за ползване хиляди декари чужди земеделски земи през  2012, 2013, и 2014 год. в т.н. блокове на земеделски стопанства(БЗС). От направените справки в автоматизираната система на ДФЗ е видно, че тези лица са включили в декларираните от тях БЗС частни и общински имоти без съгласието на собствениците им.

 1. Списъкът се оглавява от неизвестното в селото лице:
- Георги Николов Иванов и Мария Стоянова Ненова(декларират вече под името „Иванов13 ЕООД”)– декларирали са БЗС,  съгласно извършените справки в ДФЗ,  с обща площ над 700 дка.

 1. Лица, декларирали стотици декари чужди имоти за ползване, съгласно извършените справки в ДФЗ :
-        Цвятко Стоянов Велин –декларирал е БЗС над 280дка;
-        Стоян Цвятков Велин и Цонка Делова Кънчева - декларирали са БЗС над 170 дка;
- Спаска Гергиева Станьова и Дилян Тонев Антонов-  декларирали са БЗС над 250 дка;
- Иванка Д.Менгова-Кънчева, Тодор Д.Кънчев и Ивайло Цв.Василев - декларирали са БЗС над 220 дка;
- Евелина Георгиева Петрова и Спас Иванов Николов - декларирали са БЗС над 190 дка;
-        Вера Димитрова Илиева – декларирала е БЗС над 120дка.

 1. Други лица, декларирали чужди имоти, съгласно извършените справки в ДФЗ:
-        Добрин Петров Колачев;
-        Николай Митов Бербатов;
-        Николай Петков Пашов;
-        Димитър Георгиев Калчев;
-        Николай Цвятков Калчев ;
-        Велчо Тодоров Тошков;
-        Венелин Луканов Минкин;
-        Тодор Цвятков Маринов;
-        Иван Делов Терзиев;
-        Цвятко Тодоров Цанков.

 1. Лица, декларирали БЗС само през 2012 и 2013 год.(без 2014 г.), съгласно извършените справки:  
-        Кузман Петков Кържилов и Петранка Добрева Кържилова.
От посочените 25 лица само на Кузман П.Кържилов е предоставен за ползване под наем един общински имот. За декларираните общински имоти от другите лица не са  им предоставяни права за ползване по законов ред.

Забележка1: В извършените справки са проверени само няколко стотин необработваеми досега имоти, намиращи се само в няколко местности от землището на село Смолско. Указаните в тази справка 25 лица са декларирали за 2014 год. БЗС с чужди имоти, чиято обща площ е над 2 200 дка. Всичките имоти в землището са над 8 000 с обща площ над 40 000дка. Така че, реалния брой лица – „тарикати” следва да се очаква, че е по голям от 25, а общата декларирана площ е вероятно над 10 000 дка.

Забележка 2: В справката не са включени имотите, обработвани от арендаторите, за които собствениците получават договорена рента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Населението на село Смолско, в т.ч. и собствениците на земеделски земи нямат никаква полза от това, че указаните лица са използвали няколко години земите им, без тяхното съгласие. От посочените в списъка 25 лица само трима от тях отглеждат животни ( Стоян Цв. Велин, Тодор Д. Кънчев и Тодор Цв. Маринов), двама обработват земеделски земи ( Иван Терзиев и Тодор Кънчев) и един отглежда пчелни семейства(Кузман Кържилов). По голямата част от останалите не  живеят в селото и не е известно дали поддържат и как използват декларираните от тях земи като пасища.

На зададен въпрос, кметът на община Мирково разясни на общоселско събрание, че има Наредба, с която се разрешава на земеделските производители да продават продукцията си в търговски обекти на място, но за сега никой от тях не се е възползвал от това. Затова пък в трите магазинчета в Смолско се продават на бедното население хранителни стоки с ниско качество и на цени сравними с тези в курортните населени места и комплекси. Отговорните фактори в Смолско не проявяват практически  интерес към положителния опит на  далече по богатите съседни малки общини в селата Чавдар, Антон, Челопеч и др.  
А ние си задаваме въпроса - към  такива „нови герои” ли се отправят надеждите, че в малките населени места на "европейската Ни" страна България ще започне дълго очаквания подем в земеделието?!

ПРИЗОВАВАМ всички собственици/наследници на земеделски земи да ги опазим от „новите герои”.
За целта, препоръчвам:
1/. Направете си справки по номера(от скицата) на всеки ваш имот в ДФЗ
(http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?=2012:2:2283289800121736::NO::: ЕКАТТЕ за Смолско = 67636   ),
2/. Потърсете си правата от лицата, които са ползвали вашите имоти, в т.ч. и съответните обезщетения за миналите години.
3/. Отправете жалби до общинската служба по земеделие гр.Пирдоп(e-mail: oszg_pirdop@abv.bg  )  с копие до ДФЗ(е-mail:signali@dfz.bg); към жалбата приложете резултатите от справката.
4/. При съмнения за извършени престъпления, в т.ч. и от длъжностни лица в общинската служба по земеделие гр.Пирдоп, изпратете сигнали до районна прокуратура гр.Пирдоп (е-mail:rp_pirdop@prb.bg).
                                                                       
автор: Д.Ганчовски


4 коментара:

 1. Към началото на м.декември,2014год. списъкът с официални данни от ДФЗ за лицата, ползващи неправомерно чужди земеделски земи нарастна до 39. Този списък се оглавява от кметският наместник Вълко Митков със знанието, вероятно на кмета на община Мирково. Сред тези лица има и такива, които освен частни и общински земи са декларирали и получавали субсидии и за площи от държавния горски фонд.

  ОтговорИзтриване
 2. В резултат от анализа на нормативната уредба може да се твърди, че тези лица нямат правно основание да ползват чужди частни и общински земеделски земи и държавни горски площи и да бъдат подпомагани за заявените от тях земи по „Схемата за единно плащане на площ (СЕПП)”. Налице са данни и аргументи за извършени мащабни злоупотреби(измами) с европейски средства, за което следва компетентните органи да ги проверят и да потърсят наказателна отговорност както от неправомерно облагодетелствалите се лица, така и от участвалите в злоупотребите длъжностни лица.

  ОтговорИзтриване
 3. Нормативна уредба за прилагане на СЕПП:
   1. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),
   2. НАРЕДБА № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.),
   3. НАРЕДБА № 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища.
   4. Указания на ДФЗ за прилагане на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

  ОтговорИзтриване
 4. Фактите и данните за неправомерното облагодетелстване с европейски субсидии на лицата от актуализирания списък , подпомагани от местната власт и Общинска служба Земеделие в гр.Пирдоп, са известни на отговорните институции:
  - Службата за борба с измамите с европейски средства(АФКОС_МВР), Държавна финансова инспекция, Националната агенция по приходите, Омбудсман на РБългария, Държавен фонд Земеделие, Държавно лесничейство Пирдоп, Общински съвет Мирково, Районна прокуратура Пирдоп, Софийска областна прокуратура.
  Надяваме се, че ще бъде пресечена тази нова форма на престъпна дейност и, че ще се потърси отговорност от виновните лица.

  ОтговорИзтриване

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.