ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

събота, 2 януари 2016 г.

НЕИЗБЕЖНА ЛИ Е ВЪОРЪЖЕНА РЕВОЛЮЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Как да избегнем революционния подход за смяна на виновниците за разрухата на България

Сред множеството причини за икономическата, политическата и духовната разруха на държавата България основната от тях е, че в периода на т.н. демократично преустройство страната беше управлявана от изключително неподходящи лица и политически партии. Населението избираше в централната и местната власт агресивни, жестоки, глупави лица без необходимата управленска грамотност и адекватен опит, познания и умения за изборните позиции, за които кандидатстват. Сред преобладаващата част от кандидатите се предлагаха  и избираха лица с престъпно минало,  с ниска култура и морал, алчни и мързеливи мошеници. Кандидатите манипулираха широки слоеве от доверчивото население чрез  измами и лъжливи неизпълними обещания, за което никой не им търсеше отговорност. Управниците и техните поддръжници бяха оставени безнаказано да грабят и да се облагодетелстват от държавната, общинската и частната собственост. Заставени бяха държавните институции (съдебната система и  полицията) да охраняват заграбеното, а парламентът да изготви съответни закони за узконяване на грабежа. С различни финансови, материални и други машинации направиха свои зависими  поддръжници  не малък брой от подтисканото податливо и бедно население. Наложиха чрез медиите най голямата лъжа, наричана представителна демокрация; обявиха за врагове и „омразни комунисти” онези, които в предходните години създадоха ограбваните блага и ги подложиха на физическо унищожение.Така избирателите доброволно подариха на престъпността управлението на държавата. А сега се питат как така стана, че разграбиха държавата, изгониха кадърните и младите от страната и заставиха  населението да ги избира и в необозримо бъдеще. Така възникна престъпния политико олигархичен елит в България
Крайно време е вече да си признаем, че основната вина за тоталната разруха на държавата България се корени в проявяваната глупост, наивност и търпение на избирателите и че само  самите  те могат да се оправят. Добре се знае, че няма да дойдат да се справят с нашите проблеми вместо нас приказните силни и добри принцове.  
Необяснимо  е защо хиляди избиратели не ги  смущаваше обстоятелство, че поверяваха за следващия мандат управлението на своите интереси и интересите на близките си в населеното място, в което живеят в ръцете на неграмотен кмет и некадърни „народни представители”. Голяма част от избирателите не ги смущаваше и обстоятелството, че на изборите с лека ръка упълномощаваха неизвестни и в болшинството случаи лица със съмнителна компетентност и намерения да ги представляват и да отстояват техните интереси в законодатеството, в държавните и общински институции, като вземат решения от тяхно име. Защо преди да гласуват не малка част от избирателите не си задаваха въпросите – има ли кандидатът когото избират образование, квалификация, познания и опит,  за да може да управлява прилагането в неговото населено място на Законите, които го касят пряко или косвено, като:
-       закона за местното саамоуправление;
-       за регионалното развитие и благоустройството,
-       за данъчното облагане,
-       за финансовата дейност,
-       за социалното осигуряване и медицицкото обслужване,
-       за образованието,
-       за отрасловите икономически закони характерни за  неговото населено място и за страната като цяло,
-        за осигуряване защитата на живота, имуществото и  сигурността на населението и т.н.
На всички ни е ясен отговора на риторичния въпрос - Няма ли неподходящото образование и квалификация на избраното лице  като минимум много бързо да го корумпира, да го подтикне срещу лично облагодетестване да подкрепя интересите на закононарушителите и да се озове под   влиянието на престъпното задкулисие? За всички онези кметове, които не отговарят на изискванията за изпълнение на длъжността кмет не може да има съмнение, че за преобладаващата част от населението 4 годишния  мандат на избраните лица може да се разглежда като  безсмислено загубени години от техния живот и като години на потенциални материални, финансови и морални вреди за които никой не търси никаква отговорност от виновните управляващи.
Учудваща е глупостта, наивността и личната безотговорност, с която избирателите незамисляйки се, че със своя избор „назначават „ некадърни и неграмотни мошеници да ги управляват и след като на всички им стане известен  грешния избор, безропотно и апатично, вместо да  изгонят завинаги некадърниците мошеници, престъпниците и лъжците от узурпираните от тях властови позиции, продължават да изчакват следващите избори, на които се избират в болшинството от случаите други не по добри или същите  мошеници, посочени от политическото, икономическото, финансовото и престъпното задкулисия. Ето тази схема за лъжливо участие на населението чрез избраните от него, неизвестни му  „негови представители” в управлението на държавата България е една от  най лошите характерни черти на т.н. представителна демокрация. Тази лъже демокрация е наложена не само в България.. В действителност това е своеобрана форма на диктатура над слабо развито общество от мафиотски организации със заблуждаващо наименование – демократични политически партии. Така в България беше установена една от най уродливите форми на капитализма, характеризиращ се с жестока експлоатация и крайно несправеливи обществени отношения с масово прилагане на правила за печелене на пари, чрез преобладаващите практики за престъпно отнемане на пари от другите членове на обществото.
Самопровъзгласилият се  политически елит е конкретния изпълнител на стратегическия замисъл на чужди сили да бъде разграбена богатата Българска територия и унищожена нейната държава, процъфтявала през втората половина на миналия 20 век. Този елит като цяло включва чуждопоклонници и продава за „жълти стотинки” българските интереси.Подходът за възраждането на разрушената страна категорично изисква цялостна замяна на виновния за разрухата политически елит.
 А на въпроса кого да избираме, разумният отговор е само един - докато кандидатите не докажат на избирателите, за да ги убедят, че са подходящи за да им се доверят – масово трябва да се откажем да гласуваме, а лъжците- лица и партии  да подложим на обществено презрение. Да използваме най силното оръжие на избирателите – масово да гласуват против всеки мошеник, съмнителен субект и партия. Не вярвайте сляпо на никого- лъжата е друга основна характеристика на т.н. представителна демокрация, а в България лъжата, измамата и кражбата се наложиха като начин за преживяване сред преобладаващата част от населението.
Тези, същите мошеници, от името на политическите партии, осланяйки се на апатията на избирателите,  грубо ни лъжат, че предлаганите от тях кандидати били най добрите и че нямало други по подходящи управленци от тях. Стотици хиляди са образованите, умните и можещите български граждани, в т.ч и емигрирали от страната  сред които могат да се намерят походящи кандидати. Разбира се, че управляващия ‘елит” се е постарал да подготви свои верни поддръжници и чуждопоклонници и да направи зависими част от тях. Определена част от способните, честните и патритично настроените сред тях насилствено са  подтискани от мафиотските български политически партии и организации. Практиките за определяне на подходящите кандидати са добре известни и са регламентирани в международни стандарти(Например, Избирателният стандарт ISO / TS 17582: 2014), но избирателите позволяват на партиите да не ги прилагат и пренебрегват.
Нима не е известно на интелигентните избиратели, че в предизборния период трябва конкретно да се определят приоритетните цели, дейностите които ще се извършват и очакваните практически резултати, както и ресурсно обосновани стратегии за тяхното достигане от избраните кандидати. На основата от предизборната подготовка за всяка изборна длъжност следва да се определят изискванията към кандидатите и доказателсвата, които да се публикуват за  да убедят избирателите, че ги притежават. Общоизвестните задължителни изисквания за всяка изборна длъжност и писмените доказателства са:
-       образование – висше за всички управленски длъжности(президент, членове на правителството, кметове), народни представители, общински съветници, прокурори, полицейски началници. Образованието се  Удостоверява с дипломи от висши училища;
-       квалификация – специалност, професия, професионални курсове, владеене на чужди езици, научна степен и др. За всички управленски изборни позиции- задължителна квалификация по мениджмънт в социалната сфера. Удостоверя се с дипломи, сертификати, публикации, авторски права;
-        опит и постигнати резултати при изпълнение на основните дейности предвидени за изборната длъжност. За всяка управленска позиция – опит по управление на организационни структури,на система за управление на качеството или на проект с национално значение. Удостоверява се с референции(препоръки) от работодатели, а за изборни длъжности от изборните органи(общински съвети, народно събрание) политически партии и организации, участвали в избори.
-       Съдебно минало и криминални прояви- Удостоверява се със свидетелство за съдимост и Удостоверение за повдигнато обвинение и извършена полицейска регистрация.
Кандидатът задължително следва да декларира(описва) дали отговаря на изискванията в автобиография (CV, изготвено съгласно европейския стандарт); към автобиогафията да  приложи писмените доказателства и да  ги направи обществено достояние на избирателите. За деклариране на неверни данни от кандидата, и от лицата и органите предоставили му писмени доказателства, касаещи задължителните изисквания следва да се носи наказателна отговорност по НК. Тези кандидати и предложилите ги политически партии трябва да бъдат  лишени от право да участват в бъдещи изборни кампании, за което да се информират  избирателите..
Публично огласената и разяснена информация за всеки един кандидат ще подпомогне избирателите да се ориентират кои са подходящите кандидати и да отхвърлят онези които не одобряват.
Сегашните български управляващи безвъзвратно изгубиха доверието на населението и тяхната замяна е наложителна. Ако се преодолее наложения от управляващите страх, зависимост и апатията сред избирателите, замяната на  некадърните мошенци и престъпници с подходящи образовани, компетентни, честни български граждани е възможно да се извърши чрез избори и да се избегнат въоръжени революционни действия. Добре би било да си припомним, че СЪЗДАТЕЛЯТ е предвидил и демонстрирал в общества със съвършен мениджмънт, каквото е пчелното семейство как се извършва по мирен начин замяната на некадърните „мениджери” - пчелните майки. Замяната се извършва  с  тяхното лично  участие. Когато обикновените пчели установят, че майката не изпълнява добре своите основни функции с нейното доброволно участие семейството и старата майка отглеждат нова по качесвена  на майка..Старата продължава да работи докато се подготви новата, след което семейството я отсранява, за да не пречи на по добрата да управлява дейността му.  Пренесена тази практика към българското общество в настоящия момент, ако то се счита, че е достатъчно развито, би следвало целия т.н. управленски елит довел България  до разруха през последните 26 години доброволно да се откаже да участва в управлението на страната и да съдейства за своята самосмяна по мирен път чрез нови нормални избори за централна и местна власт с по качесвени и подходящи управленци. След извършването на цялата подготвителна дейност съгласно международните стандарти и синхронираното с тях изборно законодателсво, следва президента, правителството, народните представители, кметовете, общинските съветници и ръководствата на всички политически партии и организации участвали в управлението на държавата през периода на разрухата, да си подадат оставките и заедно със всички  лица заемали тези постове в миналото да декларират, че се отказват да участват пряко или косвено в последващи изборни кампании за централна и местна власт. На всички незаконно забогатяли да се потърси наказателна отговорност, след установяване на несъответствието на придобитото имущество по време на мандата с полученото възнаграждение от държавата за заеманата длъжност. За недопускане на въоръжена саморазправа с управляващите от масово ограбеното население, полицейските органи и органите на правосъдието в предизборните периоди следва да осигуряват установяването при ясни, опростени и неизопачавани критерии
на незаконно забогателите държавни служители и изземването на заграбеното имущество в полза на държавата. Най напред такива проверки следва да се извършат в проратурата, МВР и в съдилищата, като обхванат служителите заемащи управленски длъжности.

Отказът от мирната замяна на управляващите и активното възпрепятстване търсенето на отговорност от некадърния глупав политически управленски елит, допуснал разрухата на България след 1989 год означава, че България я  очаква въоръжена революционна промяна, която в настоящата ситуация е твърде вероятна.


·         Свързани публикации от същия автор:

КРИЗАТА НА ДЪРЖАВНОСТТА В БЪЛГАРИЯ

СМЪРТНИЯТ ГРЯХ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРТИИ

СМЯНА НА СИСТЕМАТА

ЕДИН ПОДХОД ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ

ГОТОВИТЕ РЕЦЕПТИ ЗА БОЛНАТА ДЪРЖАВА


декември 2015 год.,
автор Д.Ганчовски6 коментара:

 1. Коментари от Фейсбук(извадка без съкращения):

  Петър Анастасов:
  Дествително в момента има революционна ситуация, но само в социалната мрежа.Тя не може да направи революция, но може да я катализира.Ако започне такава революция, тя ще спре ощ

  3 януари в 13:13

  Rose Blanche
  Rose Blanche Би трябвало да е неизбежна!!Наложителна и отчаяна,но революция!
  Вече не харесвам · Отговор · 4 · 3 януари в 13:54

  Boika Dragomiretzkaya:
  Boika Dragomiretzkaya Няма я армията. Полицията е лумпенизирана. Кой - ловджиите ли?
  3 януари в 16:24

  Georgi Pancev
  За 26г. се изнесоха 2500000 навън, тук останаха , 2500000 пенсии , половината болни и сакати, 1600000 са промитите мозаци на новото време, 1200000 са деца ! Колко е Б-я ?

  3 януари в 17:01
  Любо Бойчев
  Ганчовски, цялото Ви писание е в стил а" ла Махатма Ганди! Да чакаш сегашния "П.Елит" доброволно да пусне кокала на властта, значи да чакаш от умрял писмо! Скоро революционната ситуация в социалната мрежа, ще достигне до хората без достъп до тази мрежа и тогава ,,,,жална му майка на П.Е. и крепящите го олигарси!
  3 януари в 17:03

  Пламен Пенев
  Няма начин да се избегне гражданската война. Много време мина и бандитите здраво се окопаха. Няма да се дадат без бой!
  3 януари в 19:23

  Stoqn Stoqnov
  Проблемът ни е, че предимно знаем кое как няма да се получи, а изобщо не търсим вариант, как да стане. Ако чакаме, ще си останем в чакалнята ...


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За предпочитане е Мирния подход за изгонване от властта на целия политически елит, който е виновен за най голямата национална катастрофа във всички области на обществения живот след освобождението ни от турско робство. Разбира се, че опрощение на техните грехове пред нацията не трябва да има. Заграбеното трябва да се отнеме в полза на държавата, наказателна отговорност следва да им се потърси в т.ч. и за държавна измяна, както се прави в цивилизованите страни. Ясно ни е, че първото условие за спасяване на загиващата България е отстраняването на всички участвали в разгрома на държавата през последните 26 години. Налице са основателни съмнения, че доброволен мирен подход за смяната на този самопровъзгласил се "политически елит" няма да се състои и ще възникне реална революционна ситуация. Никой, няма право да убеждава населението да прекланя глава пред мошениците домогващи се постоянно измамно до властта.

   Изтриване
  2. Отговори и аргументи от Фейсбук:

   Veselin Vasilev :
   ПАРТИЙНО - ФАРИСЕЙСКАТА ТИРАНИЯ ПЪТ КЪМ АДА
   Партокрация е власт на партиите.
   Тя е стъпало в олигархичния деспотизъм. Хитростта, демагогията, медийната /електронна и печатна/ манипулация, измамата и противопоставянето, насаждането на страх са основни оръжия на партийните централи в битката за власт. Маневрирайки с различни рекламни етикети: капитализъм, социализъм, демокрация, толерантност, плурализъм,…, партиите единствено въртят смъртоносната рулетка на деспотизма,чийто съдържание остава непроменено (робство). Практически цялата законодателна, изпълнителна и съдебна власт, цялото стопанство реално са подчинени и работят в полза на партийните централи и техните господари.
   Партия е сдружение от бюрократи, обособени в ядро (партийна централа), която чрез демагогия, манипулации и злоупотреба с доверието на хората, моделира тяхното поведение и налага волята си, въвличайки ги периферно около централата. Веднаж наложили своята воля вътре в партията, маститите от партийните централи се устремяват към властта и богатствата на цялото общество. Възпроизвежданата от тях номенклатура гръмко прокламира лъжата, че властта на управляващата партия се дава „от народа, в името на народа“. ПАРТИИТЕ ВЪН ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ И ЖИВОТА НА НАРОДА !!!!

   Изтриване
  3. Ириша Христова написа в коментари си: Признаците за революция ги има и те са на лице. Обаче ... "най-важното условие да се вдигне народът е способността на революционизираната класа към достатъчно силно масово действие, което да помете старото правителство" (В.Ленин). Е, как ви звучи? Готови ли са масите да се вдигнат на бунт? Не знам за народа, но веднага ще се намерят тарикати, някоя политическа сила, (а те чакат само това!) които да яхнат вълната на протеста и да го обърнат в тяхна изгода

   Изтриване
 2. Умишленото забавяне на мирната замяна чрез нормални избори и търсенето на отговорност от целия некадърен глупав и престъпен политически управленски елит, допуснал разрухата на България след 1989 год означава, че България я очаква въоръжена революционна промяна, която в настоящата ситуация е твърде вероятна.

  ОтговорИзтриване
 3. От Плевнелиев очакваме доброволна оставка от президенския пост и публична декларация за отказ от по нататъшно пряко или косвено участие в изборни кампании. В интерес на България и в негов личен интерес е да се откаже от по нататъшната си унизителна за България лакейска дейност в интерес на чужди разузнавания, на международни корпорации и на български олигарси и задкулисие.Да помни, че има възмездие за глупостите които твори във вътрешната политика и в международните отношения на страната .

  ОтговорИзтриване

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.